شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
FP7418
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7418
کلاس پرواز
S

زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
4005
کلاس پرواز
Z

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
7022
کلاس پرواز
Y