معراج
شرکت هواپیمایی
معراج
مدل
Airbus
شماره پرواز
2858
کلاس پرواز
Y

معراج
شرکت هواپیمایی
معراج
مدل
Airbus
شماره پرواز
2858
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6229
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
6229
کلاس پرواز
Y