آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
W5CH5705
کلاس پرواز
Y

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
164
کلاس پرواز
Y

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
164
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5709
کلاس پرواز
W

سپهران ایر
شرکت هواپیمایی
سپهران ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
4301
کلاس پرواز
Y