کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
CH6918
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
ch6918
کلاس پرواز
W

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
CH6918
کلاس پرواز
Y

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
Boeing
شماره پرواز
6918
کلاس پرواز
W

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
نامشخص
شماره پرواز
924
کلاس پرواز
Y

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
924
کلاس پرواز
Y